Minimale schermbreedte van 150 pixels vereist!

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Acceptatie van opdrachten
 4. Wijziging en intrekking van opdrachten
 5. Intellectuele eigendom
 6. Uitvoering van opdrachten
 7. Geheimhouding
 8. Privacy
 9. Verplichtingen Opdrachtgever en recht op opschorting door Opdrachtnemer
 10. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
 11. Overmacht
 12. Levertijden
 13. Betaling facturen, rente en incassokosten
 14. Klachttermijn
 15. Ontbinding
 16. Slotbepalingen

Haasen Translations is ingeschreven in het Nederlands Handelsregister onder nummer 27332707. U kunt een afdrukbare versie van de voorwaarden als PDF downloaden.
Vrijwaring: Deze Nederlandse Algemene Voorwaarden zijn bindend. Alle vertaalde versies dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden.


 1. Definities
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Haasen Translations.
  • Artikel: ieder artikel van deze Algemene Voorwaarden
  • Opdracht: de vertaling en/of bewerking van een mondelinge of schriftelijke tekst door Opdrachtnemer met inbegrip van door hem in te schakelen derden, welke het onderwerp vormt van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  • Opdrachtnemer: de heer Mark Haasen h.o.d.n. Haasen Translations.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit.
  • Overeenkomst: het geheel van voorwaarden verbonden aan de Opdracht, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden.
  • Vertaling: de vertaling en/of bewerking van een mondelinge of schriftelijke tekst welke het onderwerp vormt van de Opdracht.
 2. Algemeen
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaves alsmede tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, inclusief de uitvoering daarvan door Opdrachtnemer alsmede door hem ingeschakelde derden.
  2. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid op de Overeenkomst.
  3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, op de totstandkoming daarvan, op aanbiedingen en prijsopgaves alsmede op alle rechtshandelingen die daaraan voorafgaan en op alle Overeenkomsten die nadien tussen Opdrachtnemer (met inbegrip van door hem in te schakelen derden) en Opdrachtgever tot stand komen.
  4. Alle door Opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van de Algemene Voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien deze voor de betreffende Overeenkomst door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
  5. De Algemene Voorwaarden kunnen door Opdrachtnemer eenzijdig worden gewijzigd.
  6. Indien enige bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar mocht blijken, zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en strekking van de Overeenkomst, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige bepaling.
 3. Acceptatie van opdrachten
  1. Aanbiedingen en prijsopgaves worden door Opdrachtnemer vrijblijvend gedaan, tenzij deze een termijn bevatten.
  2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door Opdrachtgever aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  3. Indien de Opdracht althans de brontekst, inclusief de gegevensdragers dienaangaande, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer niet worden aangeleverd met inachtneming van de door Opdrachtnemer aangegeven aanleverspecificaties dan wel Opdrachtgever Opdrachtnemer ondanks zijn verzoek daartoe geen inzicht verschaft in de brontekst, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst na 15 (vijftien) dagen alsnog te ontbinden zonder dat aan Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding toekomt. In dit geval is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, waaronder meer begrepen doch niet uitsluitend de schade zoals bepaald in Artikel 4.2 en 4.3.
  4. Indien een aanbieding of prijsopgave een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat, kan op basis van deze tekst geen Overeenkomst tot stand komen.
  5. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever de prijsopgave ongewijzigd ofwel schriftelijk en ondertekend, ofwel per e-mail heeft geretourneerd aan Opdrachtnemer. Tevens komt een Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging van een door Opdrachtgever verstrekte Opdracht binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst door Opdrachtnemer.
  6. Indien een Overeenkomst meerdere opdrachten omvat, kan slechts een Overeenkomst tot stand komen met betrekking tot alle opdrachten, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
  7. Alle prijsopgaven en aanbiedingen worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  8. De Opdrachtgever bij de Overeenkomst betreft de (rechts)persoon welke de desbetreffende Opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst expliciet heeft verklaard namens, voor rekening en risico van een expliciet benoemde derde te handelen. In dat geval komt voor rekening en risico van deze derde dat zij deze onduidelijkheid niet wegneemt en mag Opdrachtnemer deze derde als Opdrachtgever bij de Overeenkomst beschouwen.
 4. Wijziging en intrekking van opdrachten
  1. De Opdracht op het moment van sluiten van de Overeenkomst is bepalend voor de invulling van de Opdracht. Indien door Opdrachtgever nadien nog wijzigingen anders dan van geringe aard in de Opdracht worden aangebracht, is Opdrachtnemer gerechtigd de termijn en/of de verschuldigde vergoeding eenzijdig doch in overeenstemming met de omvang van de wijzigingen althans de gevolgen hiervan voor de Overeenkomst aan te passen of de Opdracht alsnog te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat aan Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding toekomt. In dit geval is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, waaronder meer begrepen doch niet uitsluitend de schade zoals bepaald in Artikel 4.2 en 4.3.
  2. Indien een Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat partijen hun beider verbintenissen hebben kunnen nakomen, de Overeenkomst ontbindt althans niet uitvoert, is deze Opdrachtgever aan Opdrachtnemer volledige vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd, dit te vermeerderen met een redelijke vergoeding op basis van een uurtarief van € 55,– exclusief btw per uur voor reeds uitgevoerde voorbereidingswerkzaamheden voor het overige gedeelte.
  3. Indien een Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat partijen hun beider verbintenissen hebben kunnen nakomen, de Overeenkomst ontbindt althans niet uitvoert, is deze Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd op basis van een uurtarief van € 55,– exclusief btw per uur voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de Opdracht.
 5. Intellectuele eigendom
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer het auteursrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde vertalingen en andere teksten.
  2. Indien Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen, is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken, een en ander voor zover Opdrachtnemer daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van Opdrachtgever schaadt.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Uitvoering van opdrachten
  1. Opdrachtnemer geeft uitvoering aan elke Overeenkomst naar de maatstaven van de redelijk handelend en redelijk bekwaam tolk dan wel vertaler.
  2. Opdrachtnemer houdt bij de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze rekening met de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever, in welk kader hij gehouden is redelijke instructies op te volgen, voor zover deze geen afbreuk doen aan de strekking van de Vertaling.
  3. Op Opdrachtgever rust de verplichting om Opdrachtnemer op diens verzoek inhoudelijke inlichtingen te verschaffen over de te vertalen tekst evenals documentatie en referentiemateriaal, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4. Opdrachtnemer is gerechtigd de aan hem verstrekte Opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, tenzij dit in de Overeenkomst expliciet is uitgesloten.
 7. Geheimhouding
  1. Opdrachtnemer en de door hem voor de uitvoering van de Opdracht ingezette derden maken de gegevens, waaronder informatie en softwaretoepassingen, waarvan zij tijdens de uitvoering van de Opdracht hebben kennisgenomen niet openbaar.
  2. Opdrachtnemer bevoordeelt zichzelf of derden niet door gebruik te maken van gegevens waarvan hij tijdens de uitvoering van de Opdracht kennisneemt, anders door het gebruik van de Vertaling ten behoeve van andere opdrachten.
 8. Privacy
  1. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt Opdrachtnemer uitsluitend de gebruikelijke NAW- en contactgegevens van Opdrachtgever, inclusief telefoonnummer, e-mailadres(sen) en/of website(s), alsmede eventuele accountnamen voor sociale media. Verder bewaart Opdrachtnemer de bedrijfsgegevens en financiële gegevens die vereist zijn om aan fiscale en administratieve wetgeving te voldoen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, btw-nummer(s), zakelijke adres(sen), KvK-nummer(s) en rekeningnummer(s).
  2. Op grond van de nieuwe privacywetgeving heeft Opdrachtgever recht op inzage, correctie en aanvulling van diens gegevens. Opdrachtgever heeft tevens recht op ‘vergetelheid’ en kan verzoeken om verwijdering van diens contactgegevens uit het adressenbestand van Opdrachtnemer.
  3. Opdrachtnemer stelt alles in het werk om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en andere toegangsgegevens, hierna te noemen "Referenties", die aan Opdrachtnemer worden verstrekt teneinde toegang te krijgen tot externe systemen van Opdrachtgever, zo veilig mogelijk op te slaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een versleuteld en met een wachtwoord beveiligd databasebestand. Referenties worden niet langer bewaard dan nodig is, maar in elk geval zolang deze noodzakelijk zijn voor de afronding van een Opdracht.
 9. Verplichtingen Opdrachtgever en recht op opschorting door Opdrachtnemer
  1. Indien een Overeenkomst meerdere opdrachten althans onderdelen bevat, is Opdrachtnemer gerechtigd elke opdracht althans elk onderdeel separaat in rekening te brengen. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling hiervan af te wachten, alvorens hij een aanvang neemt met werkzaamheden ter zake daaropvolgende opdrachten althans onderdelen van de opdracht.
  2. Indien enige (deel)factuur, waaronder begrepen doch niet uitsluitend voorschotfacturen, niet binnen de gestelde betalingstermijn worden voldaan, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor zijn werkzaamheden jegens Opdrachtgever ter zake zowel dezelfde als een andere Overeenkomst op te schorten, dit onverlet het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding waaronder begrepen doch niet uitsluitend wettelijke handelsrente en incassokosten.
  3. Opdrachtgever is gehouden gehoor te geven aan redelijke verzoeken van Opdrachtnemer, waaronder begrepen doch niet uitsluitend ter zake de wijze van aanlevering van de brontekst, inzage in de volledige brontekst alsmede de context van de brontekst en het doel van de te vervaardigen Vertaling. Opdrachtnemer is gerechtigd af te wachten tot Opdrachtgever aan zijn verzoek voldoet, alvorens Opdrachtnemer zijn werkzaamheden ter zake de Opdracht vervolgt, dit onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de schade zoals bedoeld in Artikel 4.2 en 4.3.
 10. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
  1. Opdrachtnemer kan jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een verwijtbare tekortkoming van Opdrachtnemer.
  2. In ieder geval is geen sprake van een verwijtbare tekortkoming van Opdrachtnemer indien de desbetreffende fout mede verband houdt met:
   1. verzuim van Opdrachtgever zelf, zoals wanneer deze handelt in strijd met het bepaalde in Artikel 9.1, 9.2 of 9.3;
   2. vertraging in de uitvoering van de Opdracht welke toerekenbaar is of was aan Opdrachtgever;
   3. een dubbelzinnigheid, onjuistheid of onvolledigheid dan wel dubbelzinnigheden, onjuistheden of onvolledigheden in de brontekst;
   4. instructies van Opdrachtgever;
   5. overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, in welk kader zij verwezen naar Artikel 11.
  3. De omvang van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief btw van de desbetreffende (deel)opdracht.
  4. Opdrachtnemer is bovendien nimmer aansprakelijk voor:
   1. bedrijfsschade waaronder stagnatieschade en gederfde winst;
   2. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van derden, ingeschakeld door Opdrachtnemer;
   3. beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde documenten of informatie(dragers);
   4. kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen;
   5. kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het transport of de verzending van bestanden of informatie(dragers);
   6. kosten en/of schade ten gevolge van computervirussen in door Opdrachtnemer geleverde bestanden of informatie(dragers).
  5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden conform hetgeen in de Algemene Voorwaarden ook jegens hen van kracht is.
 11. Overmacht
  1. Overmacht betreft elke bij het sluiten van de Overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door Opdrachtgever kan worden verlangd.
  2. Met overmacht gelijk te stellen zijn:
   ziekte, ongeval, brand, werkstaking, oorlog, oorlogsdreiging, oproer, transportmoeilijkheden, maatregelen van overheidswege, force majeure en andere ernstige storingen bij Opdrachtnemer waarop Opdrachtnemer in het algemeen dan wel op dat moment geen invloed kon uitoefenen.
  3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtssituatie dermate lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, dan kan elke partij de Overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn, onverlet de vergoeding voor Opdrachtnemer op grond van Artikel 4.2 en/of Artikel 4.3.
 12. Levertijden
  1. De termijn van oplevering wordt door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld, tenzij Opdrachtgever een levertijd heeft voorgesteld waarmee Opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd.
  2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Opdrachtnemer ervan uit dat hij de Opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
  3. De levertijd gaat in wanneer Opdrachtgever met inachtneming van onder meer doch niet uitsluitend Artikel 9 aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
  4. Indien Opdrachtnemer met inachtneming van Artikel 9 een beroep heeft gedaan op opschorting, wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
  5. Indien sprake is van andere omstandigheden dan die welke Opdrachtnemer bekend waren ten tijde van de vaststelling van de levertijd, kan hij de levertijd verlengen met de tijd die hij nodig acht om de Opdracht onder deze omstandigheden uit te kunnen voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Opdrachtnemer kunnen worden ingepast, worden deze afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
  6. Voor zover tijdige levering redelijkerwijs onmogelijk is om andere redenen dan overmacht, rust op Opdrachtnemer een inspanningsverplichting om Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
  7. Van een fatale termijn is slechts sprake indien een bepaalde termijn dan wel datum expliciet tussen partijen als zodanig is benoemd.
  8. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.
  9. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
 13. Betaling facturen, rente en incassokosten
  1. De betaling van enige factuur dient te geschieden in de valuta en binnen de betalingstermijn zoals deze op de desbetreffende door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurde factuur worden weergegeven dan wel tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever (al dan niet ten aanzien van eerdere Opdrachten) is overeengekomen. Bij gebreke van eenduidige afspraken hieromtrent betreft de betalingstermijn 14 (veertien) dagen.
  2. Zodra enige betalingstermijn verstrijkt zonder dat de desbetreffende betaling door Opdrachtgever is voldaan, verkeert Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd bij Opdrachtgever incassokosten alsmede contractuele rente in rekening te brengen.
  3. De contractuele rente bedraagt 1,5% per maand van de openstaande vordering en is verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert tot aan het moment van volledige voldoening.
  4. De incassokosten met betrekking tot een beroeps- of bedrijfsmatige Opdrachtgever bedragen 15% van de openstaande vordering en zijn verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert.
  5. De incassokosten met betrekking tot een Opdrachtgever welke kwalificeert als consument bedragen op grond van de Wet Incassokosten minimaal € 40,– en voorts 15% van de openstaande vordering over de eerste € 2.500,– van de vordering, 5% van de openstaande vordering over de volgende € 5.000,– van de vordering, 1% van de openstaande vordering over de volgende € 190.000,– van de vordering en 0,5% van de openstaande vordering over het meerdere, dit met een maximum van € 6.775,–. Deze incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert en door Opdrachtnemer is aangemaand dat indien Opdrachtgever de vordering niet binnen 14 (veertien) dagen voldoet, Opdrachtgever conform het voorgaande incassokosten verschuldigd zal zijn.
   1. Indien een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitmondt in een gerechtelijke procedure en Opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd bij Opdrachtgever alle kosten te verhalen die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt.
  6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele (schade)vorderingen op Opdrachtnemer met vorderingen van Opdrachtnemer te verrekenen.
  7. Enige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar indien:
   1. door Opdrachtgever een betalingstermijn is overschreden;
   2. Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert;
   3. op deze vordering door een schuldeiser van Opdrachtgever beslag is gelegd;
   4. Opdrachtgever welke een vennootschap betreft, wordt ontbonden;
   5. Opdrachtgever welke een natuurlijk persoon betreft, onder curatele wordt gesteld, op hem of haar de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen wordt uitgesproken of komt te overlijden.
 14. Klachttermijn
  1. Opdrachtgever dient enige klacht over de Vertaling zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval 7 (zeven) dagen na ontvangst aan Opdrachtnemer te melden. Enige klacht laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.
  2. Enig recht van Opdrachtgever op vervanging, herstel of prijsvermindering vervalt, indien Opdrachtgever niet binnen 7 (zeven) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.
  3. Indien na ontvangst van de Vertaling 30 (dertig) dagen zijn verstreken zonder dat Opdrachtgever zich heeft beklaagd over de kwaliteit van de Vertaling, wordt vermoed dat reeds 7 (zeven) dagen zijn verstreken vanaf het moment dat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt althans redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
  4. Indien Opdrachtnemer de klacht gegrond acht, zal Opdrachtnemer binnen redelijke tijd zorgdragen voor vervanging of herstel. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd niet zorg te dragen voor vervanging of herstel, maar de vergoeding voor de werkzaamheden aan te passen in overeenstemming met het gebrek.
  5. Enig recht van Opdrachtgever op vervanging, herstel of prijsvermindering vervalt, indien Opdrachtgever de Vertaling zonder toestemming van Opdrachtnemer heeft bewerkt dan wel heeft doen bewerken en deze bewerking via drukwerk dan wel digitaal heeft vermenigvuldigd dan wel heeft laten vermenigvuldigen.
 15. Ontbinding
  1. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder gehoudenheid tot schadevergoeding aan Opdrachtgever te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd.
  2. Het voorgaande is ook van toepassing, indien bij uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan de door Opdrachtgever verstrekte informatie bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een enkele verklaring daartoe geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
   1. Opdrachtgever in verzuim verkeert met betrekking tot de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtnemer, waaronder uitdrukkelijk inbegrepen de verplichtingen neergelegd in Artikel 3.3, 4.19 en 11.3;
   2. Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert;
   3. op enige vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer door een schuldeiser van Opdrachtgever beslag is gelegd;
   4. Opdrachtgever diens activiteiten staakt;
   5. Opdrachtgever welke een vennootschap betreft, wordt ontbonden;
   6. Opdrachtgever welke een natuurlijk persoon betreft, onder curatele wordt gesteld, op hem of haar de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen wordt uitgesproken of komt te overlijden.
  4. Ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtnemer laat onverlet de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, daaronder mede begrepen een vergoeding conform Artikel 4.2 en 4.3.
  5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op grond van het bepaalde in dit Artikel zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd zijn, dit onverlet het in de Algemene Voorwaarden bepaalde omtrent andere gevallen van ontbinding door Opdrachtnemer waarbij Opdrachtnemer geen vergoeding verschuldigd zal zijn.
  6. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
 16. Slotbepalingen
  1. Op de onderhavige Overeenkomst dan wel nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.